Vidar Blindheim Transport AS, Tlf. 905 74770

Du er på:  

 

Ta riktige pauser!

 

Fartsskrivere:
Alle kjøretøy som bestemmelsene gjelder for skal ha montert en godkjent EF-skriver.

Hva betyr reglene for føreren:
Skiva skal følge føreren - og ikke kjøretøyet!

Flg. opplysninger skal føres på skiva:

  • Skiva tas i bruk; fullt navn, dato, sted. km.stand og bilens reg.nr.

  • Skiva tas ut; km.stand og sted.

  • Skifte av kjøretøy; km.stand, reg.nr. sted

  • Når du hviler eller arbeider borte fra bilen og skiva ikke er i skriver, føres dette bak på skiva
Skivene du skal ha med deg, og som du skal vise fram for kontrollmyndigheter er skivene for inneværende uke (dvs. fra mandag kl. 0000) og for den siste dagen du kjørte i foregående uke.

Føreren er ansvarlig for at fartsskriveren fungerer og brukes riktig. Arbeidsgiver skal varsles om feil på skriver. Er fartskriveren delvis eller ute av drift, registrerer føreren kjøre-og hviletid på skiva i fartsskriveren eller på en midlertidig skive som legges ved skiva som eventuelt bare har delvis registreringer pga. feil.

Har ikke fartsskriver vært i drift under kjøring, kan kontrollmyndighetene forby videre kjøring inntil reparasjon er foretatt.

Arbeidsgivers ansvar:
Føreren skal ha et tilstrekkelig antall skiver av riktig type i bilen. Sjåføren skal innlevere brukte skiver til arbeidsgiver, som skal oppbevare dem i god orden i minst ett år. Sjåføren kan kreve kopi av skivene sine. Skivene skal forevises eller oversendes tilsynsmyndighetene på anmodning.

Arbeidsgiver har også i likhet med fører ansvar for at fartskriveren fungerer og brukes riktig.

Arbeidsgiveren skal organisere førerenes arbeid slik at de er i stand til å overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Arbeidsgiver skal regelmessig kontrollere om bestemmelsene er eterkommet og eventuelt treffe nødvendige tiltak for å hindre gjentakelser.

Kontrollen:
Kontroll av kjøre- og hviletiden blir foretatt av Statens Vegvesen og politiet på vegen. I tillegg krever EØS-avtalen at det gjennomføres firmakontroller.

Sammendrag av kjøre- og hviletidsbestemmelsene

DEFINISJON/STIKKORD REGEL/INNHOLD
Uke: Mandag kl. 00.00 - søndag kl. 24.00
Pause: Tid da sjåføren ikke utfører annet arbeid. Ventetid og tid da annen sjåfør kjører, regnes også som pause. NB! Den minste tid som kan regnes som pause, er en uavbrutt periode på minimum 15 min.
Hviletid: En uavbrutt periode på minst en time som fører fritt kan benytte.
Maksimal kjøretid før pause: 4,5 timer før pausen påbegynnes.
Maksimal kjøretid pr. dag: 9 timer (kan utvides til 10 timer 2 ganger pr.uke)
Maksimal kjøretid pr. uke/2 uker: 56 timer pr.uke fordelt over 6 dager, men er begrenset til 90 timer over en to ukers periode.
Pause i kjøringen: Minst 45 min. etter 4,5 timers kjøring. Pausen kan deles, men ingen del skal være under 15 min.
Døgnhvile:

(i løpet av hver 24. t - periode)

Dersom det er flere sjåfører på et kjøretøy, skal hver fører ha minst 8 timer sammenhengende hvile innen hver periode på 30 timer.

Døgnhvile kan tas i kjøretøyet dersom det står stille og har køye.
Minst 11 timer sammenhengende, men denne kan reduseres til 9 timer 3 ganger pr.uke, forutsatt at en tilsvarende hviletid gis som kompensasjon før utløpet av den etterfølgende uke.

Døgnhvilen kan deles i 2 eller 3 adskilte perioder, men da skal samlet hviletid være minst 12 timer og den ene skal være minst 8 timer sammenhengende. Hver del av hvilen skal ha varighet på minst 1 time.
Ukehvil. (sammenhengende - og skal gis etter høyst 6 dagers kjøring);

HOVEDREGEL: Minst 45 timer sammenhengende fri

Kan reduseres til minst 36 timer på førerens eller kjøretøyets tilholdssted

Kan reduseres til minst 24 timer dersom ukehvilen er et annet sted

Redusert ukehvile skal kompenseres med tilsvarende samenhengende fri innen tre uker.
 

Send  med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2001 Vidar Blindheim Transport AS. Sidene er utviklet og vedlikeholdt av
Vidar Blindheim
Sist endret: 18 October 2008 21:18

Telefon: 70 18 31 98 Mobil: 905 74 770 Faks: 70 18 37 78 post@vidarblindheim.no