Vidar Blindheim Transport AS, Tlf. 905 74770

Du er på:  

 

Perfekt lasting!

VEILEDNING OM SIKRING AV LAST

Gods med rulleretning i kjøretøyets lengderetning


1. Ruller av metall, papir, etc., og kabeltromler, rør, maskinaksler og lignende gjenstander i kjøretøyets lengderetning, sikres med stenging og surring.

2. Stenging mot bevegelse i transportkjøretøyets sideretninger gjøres med godt fastgjorte klosser som plasseres ved endeflatene gis en høyde på minst 100 mm - eller, hvis rullradien er mindre enn 0,5 m, minst en femtedel av denne radius. For at surringen skal være effektiv må den ha mest mulig loddrette trekkretninger.

3. Sikring med bare stenging kan godtas hvis rullen(e) foran, bak og ved endeflatene er sikret opp til en høyde som er minst lik rullradien.

4. Ruller som er lastet i et lag stenges mot bevegelse i kjøretøyets lengderetninger (rulleretningene) med godt fastgjorte klosser som plasseres foran og bak rullen eller laget av ruller. Minstehøyden hvor en kloss skal støtte mot rullen er avhengig av antall ruller:
a) Ved en eller to ruller: Minst en tredjedel av rullens eller rullenes radius.
b) Ved lag med mer enn to ruller: Minst rullenes halve radius.

5. Ruller som lastes i to eller flere lag (høyder) i pyramideform sikres med stenging og surring.

Stenging mot bevegelse i kjøretøyets lengderetninger (rulleretningene) gjøres med godt fastgjorte klosser som plasseres foran første og bak siste rull i det nederste laget. Klossene legges an mot rullene i en høyde på minst en tredjedel av rullenes radius.

Surring kan gjøres
a) i form av en eller flere surringer over hele bunten, eller
b) ved loddrette surringer gjennom den forreste og bakerste rull i hvert lag, unntatt det nederste laget (se de to illustrasjonene ovenfor).

Stenging mot sideveis bevegelse bør nå opp til minst en femtedel av radien av rullene i det øverste laget.

Lastebærer med midtstøtter

1. Trelast i bunter på lastebærer med midtstøtter sikres med stenging og surring.

2. Forreste bunt på bil og semitrailer må ikke lastes høyere enn at minst en tredjedel av buntens høyde har anlegg mot forlem.

Bunt med lengde inntil 3 meter støttes av minst to midtstøtter. Lengre bunter støttes av minst tre midtstøtter.

3. Det er nødvendig at surring går over lasten og har trekkretning mot lastebærer og midtstøtter. Surringen festes i lastbærer eller i kjøretøyets ramme.

Det er nødvendig å bruke surringsspennere. Hver bunt eller pakke av bunter sikres med minst tre surringer.

Byggeelementer o.l som transporteres liggende

Det er viktig at sikring gjennomføres med stenging både fremover og på tvers av kjøretøyet, og med surring.

Mellomlegg festes godt til underliggende lastenhet og dimensjoneres slik at de ikke kan knekke. På underlegg og mellomlegg plasseres klosser som støtter mot sideflatene til overliggende lastenhet. Klossene gis en stengehøyde på minst 50 mm.

Minst to surringer med loddrett trekkretning benyttes. Det må alltid være surring ved lsatens forreste og bakerste del.

Surringer bør fortrinnsvis plasseres i tilslutning til underlegg og mellomlegg.

Byggeelementer o.l. som transporteres stående eller lutende mot bukker

Også her er det viktig at sikring gjennomføres både fremover og på tvers av kjøretøyet - med stenging og surring.

Stenging mot bevegelse på tvers av kjøretøyet anordnes ved lastens nedre del. Hvis det benyttes særskilte bukker, påsees det at disse ikke kan velte.

Lasten sikres med minst to surringer som har mest mulig loddrett trekkretning. Surringene fordeles passende over lastens lengde.

6. TRANSPORT AV RULLENDE GODS

6.1 Generelt

Dersom det er mulig bør rullende gods transporteres slik at det ikke kan rulle.

Rullende gods bør sikres både med stenging og surring.

6.2 Plassert på tvers av kjøretøyet

Rullene stenges langsetter kjøretøyet med godt festede stoppklosser foran og bak rullene.
   
Transporteres en eller to ruller bør stoppklossene ha en høyde på minst 1/3 av rullenes radie.

Transporteres flere enn to ruller bør stoppeklossene ha en høyde på minst halve radien.

Sideveis bør rullene stenges med klosser med høyde minst 1/5 av radien. Ved transport av ruller med radie mindre enn 50 cm, bør klossenes høyde være minst 10 cm. Sideklossene må dekke alle rullene. Surringen skal ha dragretning mot lasteplanet.

Ved transport av ruller i to eller flere lag, stenges nederste laget med godt festede stoppe-klosser foran første og bak siste rullen. Stoppklossene bør ha en høyde på minst 1/3 av rullenes radie.

Sideveis bør rullene stenges opp til minst 1/5 av radien på det øverste laget av ruller.
   
Rullene surres enten med surringer over hele stabelen av ruller, eller nedoverrettede surringer som løper gjennom den fremste og den bakerste rullen i hvert lag, unntatt det nederste laget

6.3 Plassert på langs av kjøretøyet

Rullene stenges langsetter kjøretøyet med godt festede stoppklosser foran og bak rullene. Foran bør klossene ha en høyde lik rullenes radie, mens klossene bak bør ha en høyde på minst 1/5 av rullenes radie.      
Sidevegs bør rullene stenges med godt festede stoppklosser med høyde minst 1/5 av radien når det transporteres en eller to ruller. Transporteres flere enn to ruller bør klossene ha høyde minst ¼ av radien.

Surringen skal ha dragretning mot lasteplanet.

Transporteres flere lag med ruller, bør hver rull være stengt forover opp til en høyde av minst 1/5 av rullenes radie hos den rullen som ligger øverst på lasset. Det må være minst to stakepar pr. bunt eller lengde. Stakene må være minst like høye som lasten. Rullene må i tillegg surres forsvarlig.

8. TRANSPORT AV BETONGELEMENTER, ARMERINGSJERN, BJELKER O.L.

8.1 Betongelementer o.l.

Store lastenheter, som f.eks. betongelementer, må sikres både ved stenging og surring.

Framover i lengderetningen må lasten stenges ved å ligge an mot framstavn eller annen stengingsanordning med tilstrekkelig styrke.

Til stenging sideveis brukes staker, klosser, under- eller mellomlegg eller lignende anordninger.

Under- eller mellomlegg må være godt festet til lasteplanet eller underliggende lastenhet.

Stoppklosser på under- eller mellomlegg bør ha høyde minst 50 mm. Lastenhetene må sikres både foran og bak med surring.

10. TRANSPORT AV STYKKGODS

Stykkgods omfatter en mengde ulike vareslag i større eller mindre partier som kan være embalert på mange forskjellige måter.

Det er derfor vanskelig å angi konkret veiledning om sikring av de ulike godstyper.

Generell veiledning: Stykkgods sikres ved stenging og om nødvendig surring.

Lasteplan må være utstyrt med lemmer, grinder, vegger, sjalusier eller tilsvarende anordninger som hindrer godset i å falle av forover, til sidene eller bakover. Lemmer, dører eller sjalusier skal være stengt under transport. Slike anordninger kan imidlertid være åpne bakover når det er nødvendig ved transport av langt gods. Både den åpne stengingsanordningen bak og godset må i slike tilfeller være sikret på forsvarlig måte. Lykter og kjennemerke må bl.a. ikke tildekkes.

Gods bør plasseres slik at de krefter som påvirker stengingsanordningene tas opp så nært lasteplanet som mulig. Tyngre godsenheter bør plasseres så lavt og sentralt som mulig og helst i direkte kontakt med lasteplanets framstavn.

Løse godsenheter må ikke plasseres høyere enn at tyngdepunktet befinner seg under øvre kant av begrensingsanordningene foran, på sidene og bak.

Stykkgods som plasseres inne i lukket godsrom bør også sikres. Det finnes systemer for rask og sikker sikring ved hjelp av skinner, beslag og fiberbånd.

Plater av metall, trefiber e.l. i bunter har lett for å skli og kan løftes av fartsvinden. De må derfor sikres godt både ved stenging og surring.

 

Send  med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2001 Vidar Blindheim Transport AS. Sidene er utviklet og vedlikeholdt av
Vidar Blindheim
Sist endret: 18 October 2008 21:18

Telefon: 70 18 31 98 Mobil: 905 74 770 Faks: 70 18 37 78 post@vidarblindheim.no